17 kwietnia 2021

Zasady składania prac dyplomowych 2020/2021

 

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ
ORAZ WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Pobierz szczegółową instrukcję postępowania dla studenta i członków komisji egzaminu dyplomowego (15 etapów) 

 

1. Student ma obowiązek zalogować się Systemie Dziekanat – StudNet i w zakładce Dyplom/Praca dyplomowa wczytać przygotowane w formacie pdf dwa pliki:

  1. pierwszy – z jednolitym tekstem pracy (JSA – Jednolity System Antyplagiatowy)
  2. drugi – całą pracę wraz z oświadczeniem i innymi załącznikami pracy (ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

2. Zgodnie z §50 ust.1 pkt 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim studenci ostatniego roku studiów powinni złożyć pracę dyplomową nie później niż do 30 czerwca. Jednocześnie pracę należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną obroną pracy.

3. W uzasadnionych przypadkach (§51 ust. 1 Regulaminu Studiów) Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż do 14 września (do końca letniej sesji poprawkowej). Wniosek powinien być zaopiniowany przez promotora (Pobierz wniosek) i przesłany drogą elektroniczną do BOSu nr 1 w terminie do 30 czerwca .W dniu złożenia wniosku student zobowiązany jest do posiadania w indeksie elektronicznym wszystkich wpisów w tym wpisu: niezal (lub ndst) z seminarium dyplomowego w pierwszym terminie. Ocena z drugiego terminu powinna zostać uzupełniona przez promotora w indeksie elektronicznym po zaakceptowaniu przez niego pracy dyplomowej, a przed złożeniem pracy w dziekanacie.

4. Przed złożeniem pracy student ma obowiązek zalogowania się w systemie Dziekanat/StudeNet i

  1. sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych osobowych – w szczególności adresu do korespondencji, daty i miejsca urodzenia, imienia (lub imion – w przypadku posiadania drugiego imienia jego podanie jest obligatoryjne) i nazwiska,
  2. uzyskania w e-indeksie zaliczenia z wszystkich przedmiotów wymaganych planem studiów,
  3. niezalegania z płatnościami za studia,
  4. sprawdzenia czy w zakładce Dyplom/Praca dyplomowa wgrana praca dyplomowa posiada statusy:
   • JSA: „praca skierowana do obrony” oraz
   • ORPD: „praca zaakceptowana przez promotora”.

5. Pracę dyplomową w formie papierowej (1 egzemplarz, praca w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowana) i w formie elektronicznej (płyta CD z nagranym plikiem formacie edytowalnym np. doc, docx, odt, wps i formacie zamkniętym – pdf) student powinien przesłać przesyłką pocztową – listem poleconym na adres Biura Obsługi Studenta nr 1

Biuro Obsługi Studenta Nr 1
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra. 

O zachowaniu regulaminowego terminu złożenia pracy dyplomowej decyduje data nadania pracy dyplomowej.

6. Wraz z pracą student przesyła wypełnione i podpisane oświadczenie o oryginalności pracy (Pobierz oświadczenie) oraz oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej (Pobierz oświadczenie).

7. Student, który złożył pracę dyplomową w terminie i która uzyskała pozytywny wynik w procedurze antyplagiatowej oraz pozytywną ocenę promotora, jak i recenzenta/recenzentów, może ubiegać się o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość, składając drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila (na adres właściwego dla danego kierunku/specjalności pracownika dziekanatu) podanie skierowane do dziekana (Pobierz podanie docx). We wniosku student powinien jednoznacznie potwierdzić posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w mikrofon i kamerę, podłączonego do szybkiego łącza internetowego oraz dostęp do systemu Google Meet, jak również potwierdzić znajomość obsługi oprogramowania do wideokonferencji. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za dyplom, jeśli wpłata nie jest widoczna jeszcze na koncie StudNet (opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta studenta).

8. Studentom, którzy złożą/prześlą pracę dyplomową do dziekanatu do 30 czerwca 2021, ale nie złożą wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość, zostanie wyznaczony termin egzaminu dyplomowego z bezpośrednim udziałem komisji w siedzibie uczelni w terminie 80 dni od daty złożenia pracy.

 


 

Dokumenty do pobrania

 

 • Szczegółowa instrukcja postępowania dla studenta i członków komisji egzaminu dyplomowego (15 etapów) Pobierz pdf
 • Zasady organizacji i przeprowadzania obron w trybie stacjonarnym Pobierz pdf

 

Dla studenta

 • Oświadczenie o oryginalności pracy (Pobierz doc)
 • Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej (Pobierz pdf)
 • Podanie o zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (Pobierz docx
 • Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy (Pobierz docx)

Dla promotora

 

Ogólne zasady składania prac

 

Skip to content