Zasady realizacji obron w trybie na odległość – 2019/2020

 

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ
ORAZ WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Szczegółowa instrukcja postępowania dla studenta, promotora i członków komisji egzaminu dyplomowego
(15 etapów) – plik pdf

 

 1. Student ma obowiązek zalogować się Systemie Dziekanat – StudNet i w zakładce Dyplom / Praca dyplomowa wczytać przygotowane w formacie PDF dwa pliki:
  1. pierwszy – z jednolitym tekstem pracy (JSA – Jednolity System Antyplagiatowy)
  2. drugi – całą pracę wraz z oświadczeniem i innymi załącznikami pracy (ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych).
      
 2. Zgodnie z §50 ust.1 pkt 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim studenci ostatniego roku studiów powinni złożyć pracę dyplomową nie później niż do 30 czerwca. Jednocześnie pracę należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną obroną pracy.
   
 3. W uzasadnionych przypadkach (§51 ust. 1 Regulaminu Studiów) Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż do 14 września (do końca letniej sesji poprawkowej). Wniosek powinien być zaopiniowany przez promotora. Wszystkie druki znajdują się w zakładce Student -> prace dyplomowe) Na dzień złożenia wniosku student zobowiązany jest do posiadania w indeksie elektronicznym wszystkich wpisów w tym wpisu: niezal (lub ndst) z seminarium dyplomowego w pierwszym terminie. Ocena z drugiego terminu powinna zostać uzupełniona przez promotora w indeksie elektronicznym po zaakceptowaniu przez niego pracy dyplomowej, a przed złożeniem pracy w dziekanacie.
   
 4. Przed złożeniem pracy student ma obowiązek zalogowania się w systemie Systemie Dziekanat – StudNet i
  1. sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych osobowych – w szczególności adresu do korespondencji, daty i miejsca urodzenia, imienia (lub imion – w przypadku posiadania drugiego imienia jego podanie jest obligatoryjne) i nazwiska;
  2. uzyskania w e-indeksie zaliczenia z wszystkich przedmiotów wymaganych planem studiów;
  3. niezalegania z płatnościami za studia, uiszczenia opłaty za dyplom 60 zł;
  4. sprawdzenia czy w zakładce dyplom/praca dyplomowa wgrana praca dyplomowa posiada statusy: JSA: „praca skierowana do obrony” oraz ORPD: „praca zaakceptowana przez promotora”.
    
 5. Pracę dyplomową w formie papierowej (1 egzemplarz, praca w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowana) i w formie elektronicznej (płyta CD z nagranym plikiem formacie edytowalnym np. doc, docx, odt, wps i formacie zamkniętym – pdf) student powinien przesłać przesyłką pocztową – listem poleconym na adres dziekanatu (Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra). O zachowaniu regulaminowego terminu złożenia pracy dyplomowej decyduje data nadania pracy dyplomowej.
   
 6. Wraz z pracą student przesyła wypełnione i podpisane oświadczenie o oryginalności pracy (pobierz oświadczenie) oraz oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej (pobierz oświadczenie).
    
 7. Student, który złożył pracę dyplomową w terminie i która uzyskała pozytywny wynik w procedurze antyplagiatowej oraz pozytywną ocenę promotora, jak i recenzenta/recenzentów, może ubiegać się o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość, składając drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila (na adres właściwego dla danego kierunku/specjalności pracownika dziekanatu) podanie skierowane do dziekana (pobierz podanie w wersji docxpdf). We wniosku student powinien jednoznacznie potwierdzić posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w mikrofon i kamerę, podłączonego do szybkiego łącza internetowego oraz dostęp do systemu Google Meet, jak również potwierdzić znajomość obsługi oprogramowania do wideokonferencji. Wzór wniosku znajduje się na stronie Wydziału w zakładce: studia – prace dyplomowe.
  Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za dyplom, jeśli wpłata nie jest widoczna jeszcze na koncie StudNet (opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta studenta).
    
 8. Studentom, którzy złożą/prześlą pracę dyplomową do dziekanatu do 30 czerwca 2020 r., ale nie złożą wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość, zostanie wyznaczony termin egzaminu dyplomowego z bezpośrednim udziałem komisji w siedzibie uczelni (tylko w przypadku przywrócenia konwencjonalnego funkcjonowania uczelni) w terminie 80 dni od daty złożenia pracy.

 

Szczegółowa instrukcja postępowania dla studenta, promotora i członków komisji egzaminu dyplomowego
(15 etapów) – plik pdf

 

 

Dokumenty do pobrania
 

 

 

Skip to content