Zasady funkcjonowania dziekanatu oraz sekretariatu Dziekana od 25.05.2020

 

Zasady funkcjonowania dziekanatu oraz sekretariatu Dziekana
Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii od 25.05.2020 r
.

 

W związku z przywróceniem z dniem 25.05.2020 r. możliwości świadczenia pracy przez pracowników na terenie Uczelni wprowadza się następujące zasady obsługi studentów, doktorantów i innych interesantów przez dziekanat i sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

  • komunikacja powinna odbywać się z wykorzystywaniem drogi elektronicznej (wiadomości e-mail z załączonymi skanami dokumentów) i kontaktu telefonicznego. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum – powinna być przekazywana za pośrednictwem przesyłek pocztowych oraz Kancelarii UZ (dotyczy pracowników Uczelni).
  • wizyty w dziekanacie/sekretariacie Dziekana powinny odbywać się jedynie w wyjątkowych przypadkach po uprzednim umówieniu się, w celu uniknięcia kolejek i zgromadzeń.
  • w pomieszczeniu może znajdować się tylko jeden interesant.
  • podczas wizyty w dziekanacie/sekretariacie Dziekana od interesantów wymaga się zasłaniania ust i nosa oraz zaleca się zakładanie rękawiczek jednorazowych. Należy zachować zalecaną przepisami odległości między osobami w jednym pomieszczeniu.
  • wprowadzony zostanie rejestr osób odwiedzających (imię i nazwisko, nr telefonu).

 

Nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w dziekanacie w poniżej opisanych sprawach.

  1. Zaświadczenie o studiowaniu – na prośbę mailową studenta wysłaną z adresu zarejestrowanego w systemie Dziekanat/StudNet, dziekanat wysyła zaświadczenie o studiowaniu listownie lub mailowo (skan).
  2. Przedłużenie ważności legitymacji studenckich – legitymacje studenckie w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Dotyczy to również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
  3. Złożenie pracy dyplomowej – obecnie stosowana procedura złożenia pracy dyplomowej zostanie opublikowana osobnym komunikatem na stronie wydziału.

 

Powyższe zasady mogą ulec zmianie.

Skip to content