4 grudnia 2020

Wydziałowe Rady Programowe

 

Rok akademicki 2020/2021


Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DZ.U. z  2020 r., poz. 85 ze zm.) w zw. z § 6 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz §5 ust. 2 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Rektor  w Zarządzeniu nr 195 z dnia 14 października 2020 r.  powołał Wydziałowe Rady Programowe w składzie: 

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku politologia

 1. dr Piotr Pochyły, przewodniczący
 2. dr Anna Ratke-Majewska
 3. dr Adam Ilciów
 4. dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof.UZ
 5. Mariusz Kwitowski  – przedstawiciel studentów

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku psychologia

 1. dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ – przewodnicząca
 2. dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
 3. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ
 4. dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ
 5. dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UZ
 6. dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
 7. dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ
 8. dr Anna Góralewska-Słońska
 9. dr Lukasz Wojciechowski
 10. Dobrochna Łacwik – przedstawicielka studentów

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku socjologia

 1. dr hab. Beata Trzop, prof. UZ – przewodnicząca
 2. dr Tomasz Kołodziej
 3. dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
 4. Wiktoria Słonecka – przedstawicielka studentów

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunków pedagogika, arteterapia, praca socjalna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna

 1. dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 
 2. dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
 3. dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
 4. dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
 5. dr Anita Famuła-Jurczak
 6. dr Anna Korlak-Łukasiewicz
 7. dr Iwona Kopaczyńska
 8. dr Tomasz Fetzki
 9. dr Elżbieta Lipowicz
 10. Natalia Nawojska – przedstawicielka studentów
 11. Paulina Łopacz – przedstawicielka studentów
 12. Natalia Stępińska – przedstawicielka studentów

 


 

Zadania Wydziałowej Rady Programowej 

Do zadań Wydziałowej Rady Programowej należy monitorowanie procesu kształcenia na kierunku/kierunkach studiów, dla których został on powołany, w tym:

 1. okresowa ocena programu studiów dotycząca w szczególności: 
  1. zgodności programu studiów z wymaganiami prawa (w tym standardami kształcenia dla kierunków, które są nimi objęte i przepisami branżowymi) oraz wewnątrzuczelnianymi wytycznymi;
  2. zgodności efektów uczenia się sformułowanych dla przedmiotów z efektami kierunkowymi;
  3. aktualności i zgodności treści kształcenia z efektami uczenia się;
  4. adekwatności stosowanych metod dydaktycznych i metod weryfikacji do założonych dla poszczególnych przedmiotów efektów uczenia się;
  5. jasności przyjętych kryteriów oceniania;
  6. procesu dyplomowania w zakresie zgodności problematyki prac dyplomowych z efektami uczenia się i dyscyplinami naukowymi, do których został przyporządkowany kierunek, zasadności ocen i stawianych wymagań w powiązaniu z poziomem studiów, problematyki egzaminu dyplomowego
 2. okresowy przegląd obsady zajęć oraz składów komisji egzaminacyjnych procesie dyplomowania
 3. okresowy przegląd umiędzynarodowienia kierunku, w tym zakresu współpracy międzynarodowej;
 4. okresowy przegląd współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pod kątem potrzeb wynikających z programu studiów, w tym prawidłowości doboru miejsc praktyk;
 5. okresowy przegląd publicznego dostępu do informacji w odniesieniu do programu studiów i jego realizacji.

 

Skip to content