1 sierpnia 2017

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Funkcjonowanie WSZJK na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii od roku akademickiego 2016/2017

W celu realizowania zadań i procedur USZJK  dziekan powołał  Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, zwaną dalej Wydziałową Komisją.

Do zadań Wydziałowej Komisji należy w szczególności:

 • wdrażanie ogólnouczelnianych procedur, opracowanych przez Uczelnianą Radę, służących zapewnianiu jakości kształcenia na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych prowadzonych na wydziale,
 • opracowanie i przedstawianie dziekanowi propozycji działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na wydziale, w szczególności poprawy organizacji warunków kształcenia oraz modyfikacji oferty dydaktycznej,
 • analizowanie programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez wydział, w szczególności pod kątem ich zgodności ze strategią i misją uczelni oraz wydziału, a także z wymaganiami wynikającymi z powszechnie obowiązujących i wewnętrznych przepisów prawa,
 • monitorowanie procesu kształcenia pod kątem poprawności doboru metod kształcenia i metod weryfikacji efektów kształcenia do zakładanych efektów kształcenia oraz prawidłowości przypisywania punktów ECTS,
 • analizowanie i publikowanie rezultatów oceny jakości kształcenia,
 • rekomendowanie działań niwelujących nieprawidłowości w procesie kształcenia rozpoznane w toku oceny jakości kształcenia,
 • analizowanie wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów wydziału,
 • opiniowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,
 • przedstawianie dziekanowi, radzie wydziału oraz Uczelnianej Radzie sprawozdań z funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale.

 

Działania podejmowane przez Wydziałową Komisję, zmierzające do zapewnienia jakości kształcenia na wydziale, realizowane są zgodnie z zapisami USZJK i harmonogramem obowiązującym w Uczelni.

W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, od października 2018 roku wchodzą:

 • Przewodniczący
  • dr Jarosław Wagner
 • Przedstawiciele nauczycieli akademickich zaliczani do minimum kadrowego kierunków studiów prowadzonych przez wydział
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
  • dr Edyta Bartkowiak
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
  • dr Joanna Frątczak-Mueller
  • dr Anna Góralewska-Słońska
  • dr Ewa Kowalska
  • dr Anna Korlak-Łukasiewicz
  • dr hab. Dorota Szaban
  • dr Krzysztof Wąż
 • Przedstawiciele studentów i doktorantów
  • Anna Szulc
  • vacat
 • Inne osoby wskazane przez dziekana
  • dr Anita Famuła-Jurczak
  • mgr Agata Szuba
  • dr Magdalena Zapotoczna

 


 

Wydziałowa Komisja, na pierwszym posiedzeniu w dniu 17.10.2016, określiła swoją strukturę, wyodrębniając Sekcję ds. weryfikacji efektów kształcenia złożoną z przedstawicieli każdego z pięciu kierunków studiów prowadzonych na wydziale.

W związku ze zmianami struktury organizacyjnej wydziału na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 ustalono nowy skład sekcji weryfikacji.
Aktualnie jej członkami są:

 1. Pedagogika – dr Edyta Mianowska
 2. Pedagogika Specjalna – dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
 3. Praca Socjalna – dr Anna Korlak-Łukasiewicz
 4. Psychologia – dr Anna Góralewska-Słońska
 5. Socjologia – dr Joanna Frątczak-Mueller

 

Zadaniem Sekcji ds. weryfikacji efektów kształcenia jest wypracowanie metod i okresowa weryfikacja (współpraca z zespołami złożonymi z minimum kadrowego) efektów kształcenia na kierunkach studiów poprzez analizę:

 • macierzy efektów kształcenia,
 • zagadnień egzaminacyjnych – porównanie z efektami kształcenia,
 • tematów prac dyplomowych – odniesienie do efektów kształcenia,
 • prac okresowych studentów i doktorantów,
 • protokołów ocen z przedmiotów i praktyk,
 • sylabusów przedmiotów,
 • innych dokumentów związanych z procesem kształcenia.

Sekcja po zakończeniu procesu weryfikacji przedstawia wnioski Komisji ds. jakości kształcenia oraz dziekanowi wydziału.

 


 

Sprawozdania z funkcjonowania USZJK

Skip to content