11 listopada 2019

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

 

Kadencja 2020/2024


Skład Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

Na podstawie § 39 pkt. 2, § 49  Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego (tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 682 z dnia 20.05.2020 r.) w kadencji 2020/2024 J.M. Rektor powołał (Zarządzenie nr 149) Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2020 roku) w skład Wydziałowej Rady ds. Kształcenia następujące osoby:

 1. dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ – Dziekan – przewodniczący Rady ds. Kształcenia
 2. dr inż. Edyta Mianowska – Prodziekan 
 3. dr Anna Góralewska-Słońska – zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii
 4. dr Tomasz Kołodziej – zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii
 5. dr Piotr Pochyły – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
 6. dr hab. Krzysztof Wąż – zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki
 7. Wiktoria Kowalska, 3 rok  PPiW  – przedstawicielka studentów

Zaproszeni goście z głosem doradczym

 1. dr Anita Famuła-Jurczak – wydziałowy koordynator ECTS
 2. mgr Ilona Chorążyczewska – kierownik dziekanatu

 


Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

 

Link Google Meet do posiedzeń: https://meet.google.com/nmp-vgpc-qtv

Planowane terminy posiedzeń Wydziałowej Rady ds. Kształcenia:

Rok akademicki 2021/2022

 • 20 października 2021
 • 17 listopada 2021
 • 15 grudnia 2021
 • 19 stycznia 2022

Rok akademicki 2020/2021

 • 21 października 2020
 • 18 listopada 2020
 • 9 grudnia 2020
 • 20 stycznia 2021 
 • 17 lutego 2021
 • 17 marca 2021
 • 14/21 kwietnia 2021
 • 19 maja 2021
 • 16 czerwca 2021 
 • 15/22 września 2021

 


Kadencja 2019/2020


Skład Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

Na podstawie § 39 pkt. 2, § 49  Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego (tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 553 z 25 września 2019 r. w wersji obowiązującej od 1 października 2019 r.) w kadencji 2019/2020 J.M. Rektor powołał (Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 listopada 2019 roku) w skład Wydziałowej Rady ds. Kształcenia następujące osoby:

 1. dr inż. Jarosław Wagner – Dziekan – przewodniczący Rady ds. Kształcenia
 2. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ – Prodziekan ds. Studenckich
 3. dr inż. Edyta Mianowska – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
 4. dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ – zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii
 5. dr Tomasz Kołodziej – zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii
 6. dr Piotr Pochyły – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
 7. dr Krzysztof Wąż – zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki
 8. Maciej Makieła – student kierunku Politologia

Zaproszeni goście z głosem doradczym

 1. dr Anita Famuła-Jurczak – wydziałowy koordynator ECTS
 2. mgr Ilona Chorążyczewska – Kierownik Dziekanatu

Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

Planowane terminy posiedzeń Wydziałowej Rady ds. Kształcenia:

 • 4 grudnia 2019 r.
 • 11 grudnia 2019 r.
 • 22 stycznia 2020 r.
 • 19 lutego 2020 r.
 • 18 marca 2020 r.
 • 22 kwietnia 2020 r.
 • 25 maja 2020 r. (przeniesienie z 20 maja 2020 r.)
 • 29 czerwca 2020 r.
 • 28 września 2020 r.

 

Zadania Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

Zgodnie z § 50 Statutu UZ do zadań wydziałowej rady ds. kształcenia należy:

 1. przedstawianie rekomendacji dla dziekana i dyrektorów instytutów, dotyczących strategii rozwoju kierunków studiów prowadzonych przez wydział oraz działań na rzecz jakości kształcenia
 2. opiniowanie programów kierunków studiów tworzonych na wydziale oraz zmian w już istniejących
 3. opiniowanie programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia tworzonych na wydziale oraz zmian w już istniejących
 4. wnioskowanie do uczelnianej rady ds. kształcenia o zatwierdzenie zasad dotyczących organizacji i toku studiów w zakresie określonym w regulaminie studiów
 5. wnioskowanie do dyrektora właściwego instytutu o zatrudnienie nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych
 6. opiniowanie i kształtowanie polityki zakupów aparatury dydaktycznej na wydziale i monitorowanie jej efektywnego wykorzystania
 7. monitorowanie jakości kształcenia na wydziale
 8. kształtowanie działań promujących kierunki studiów i inne formy kształcenia prowadzone przez wydział
 9. kształtowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie kształcenia
 10. monitorowanie działalności kół naukowych na wydziale
 11. wykonywanie innych zadań określonych przez dziekana i przez uczelnianą radę ds. kształcenia.

 


 

Regulamin Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

Regulamin Wydziałowej Rady ds. Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

ROZDZIAŁ I
Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

§1

 1. Przewodniczącym Wydziałowej Rady ds. Kształcenia jest Dziekan.
 2. Wydziałowa Rada ds. Kształcenia obraduje na posiedzeniach.
 3. Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia zwołuje się przynajmniej raz na dwa miesią
 4. Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady ds. Kształcenia albo na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

§2

 1. Przewodniczący najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia członków o dacie, miejscu i porządku obrad tego posiedzenia.
 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.

 ROZDZIAŁ II
Organizacja obrad

§3

 1. Obradami Wydziałowej Rady ds. Kształcenia kieruje Przewodniczący Wydziałowej Rady ds. Kształcenia lub w jego zastępstwie osoba przez niego wyznaczona.
 2. Przewodniczący Wydziałowej Rady ds. Kształcenia czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Wydziałowej Rady ds. Kształcenia.
 3. Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia odbywają się zgodnie z porządkiem obrad ustalonym przez Przewodniczącego Wydziałowej Rady ds. Kształcenia.
 4. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad mogą być rozpatrywane w ostatnim punkcie posiedzenia.
 5. Z przebiegu posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia sporządza się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad. Wydziałowa Rada ds. Kształcenia zatwierdza protokół na następnym posiedzeniu.

 ROZDZIAŁ III
Głosowanie

§4

 1. Wydziałowa Rada ds. Kształcenia wyraża opinie w drodze uchwał podjętych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków. W sprawach osobowych głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonym w statucie Uczelni.
 2. Obsługę administracyjną prac Wydziałowej Rady ds. Kształcenia, w tym ewidencję uchwał, zapewnia sekretariat Dziekana.
 3. Dokumentacja prac Wydziałowej Rady ds. Kształcenia przechowywana jest w sekretariacie Dziekana.

 ROZDZIAŁ IV
Zadania Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

§5

 1. Zakres kompetencji Wydziałowej Rady ds. Kształcenia obejmuje wszystkie kierunki studiów, formy i rodzaje kształcenia realizowane i planowane przez Wydział.
 2. Zadania Wydziałowej Rady ds. Kształcenia obejmują, w szczególności:
  • przedstawianie rekomendacji dla dziekana i dyrektorów instytutów dotyczących strategii rozwoju kierunków studiów prowadzonych przez wydział oraz działań na rzecz jakości kształcenia;
  • opiniowanie programów kierunków studiów tworzonych na wydziale oraz zmian w już istniejących;
  • opiniowanie programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia tworzonych na wydziale oraz zmian w już istniejących;
  • wnioskowanie o zatrudnienie nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych;
  • opiniowanie i kształtowanie polityki zakupów aparatury dydaktycznej na wydziale i monitorowanie jej efektywnego wykorzystania;
  • monitorowanie jakości kształcenia na wydziale;
  • kształtowanie działań promujących kierunki studiów i inne formy kształcenia prowadzone przez wydział;
  • kształtowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie kształcenia;
  • monitorowanie działalności kół naukowych na wydziale;
  • opiniowanie wniosków o nagrodę Rektora za działalność dydaktyczną;
  • wykonywanie zadań związanych z jakością kształcenia wynikających z Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
  • wykonywanie innych zadań określonych przez dziekana i przez Uczelnianą Radę ds. Kształcenia.

 

Skip to content