Ważne zmiany dotyczące stypendiów

W związku z wejściem w życie od 1.10.2019 r. nowych przepisów w zakresie świadczeń dla studentów oraz doktorantów przyjętych na studia przed rokiem 2019/2020, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  1. Osoby, które będą ubiegały się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020
    i ich dochód netto na osobę w rodzinie wynosi poniżej 528 zł będą zobowiązane dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej
    i majątkowej swojej rodziny.

Podstawa prawna: art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „ Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.”

Z powyższego wynika, że to student  jest obowiązany dostarczyć takie zaświadczenie. Obowiązek ten dotyczy również cudzoziemców.

Na wydanie takiego zaświadczenia ośrodki pomocy społecznej mają 30 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie  jest ważne 6 miesięcy – tak więc można już wystąpić z takimi wnioskami.

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student/doktorant, któremu przyznano stypendium socjalne może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Przyjmuje się za orzecznictwem Sądu Najwyższego, iż szczególnie uzasadniony przypadek to taka sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że aż tak drastyczne, tak dotkliwe w skutkach i tak daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych ani nawet zdarzeń nadzwyczajnych. Są to zdarzenia okazjonalne, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości. 

  1. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia
    i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane będą od 1 do 15 października 2019 r.

 

Skip to content