16 marca 2020

Pedagogika – studia II stopnia

 

 

Rekrutacja 2019/2020


Moduł przedmiotów ogólnych:

 • Język angielski 
 • Język niemiecki 
 • Metody statystyczne w pedagogice 
 • Pedagogika porównawcza 
 • Seminarium magisterskie II 
 • Współczesne inspiracje poznawcze i badawcze pedagogiki 
 • Współczesne problemy filozofii wychowania 
 • Współczesne problemy psychologii 

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:

 • Pedagogika resocjalizacyjna 
 • Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 
 • Prawne podstawy opieki 

Specjalność: Pomoc społeczna i socjoterapia:

 • Interwencja kryzysowa w sytuacji straty 
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze 
 • Profilaktyka społeczna 
 • Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego 

Specjalność: Resocjalizacja z terapią specjalistyczną:

 • Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 
 • Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych 
 • Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 

 

Rekrutacja 2018/2019


Moduł przedmiotów ogólnych:

 • Andragogika 
 • Współczesne problemy socjologii 
 • Przedmiot do wyboru z oferty ogólnouczelnianej 
 • Seminarium magisterskie IV 

Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Innowacje w pedagogice elementarnej 
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 
 • Oświata i polityka edukacyjna 
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 
 • Praktyka pedagogiczna zajęć komputerowych w klasach IV-VIII 
 • Praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych 

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka

 • Moduł specjalnościowy – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
 • Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 
 • Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 

Specjalność: Pomoc społeczna i socjoterapia

 • Instytucje pomocy społecznej 
 • Podstawy gerontologii 
 • Socjologia społeczności terytorialnej 
 • Systemy pomocy społecznej na świecie 
Skip to content