16 marca 2020

Pedagogika – studia I stopnia

 

 

Rekrutacja 2019/2020


Moduł przedmiotów ogólnych:

 • Doktryny pedagogiczne 
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki 
 • Język angielski I 
 • Język niemiecki I 
 • Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 
 • Technologie informacyjne 
 • Wprowadzenie do pedeutologii 
 • Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki 
 • Wychowanie fizyczne 

Specjalność: Logopedia:

 • Anatomia i fizjologia narządów mowy 
 • Logorytmika 
 • Rozwój mowy i języka 
 • Wprowadzenie do logopedii 
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej 
 • Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku 

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:

 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 
 • Pedagogika opiekuńcza 
 • Pedagogika rodziny 
 • Socjologia rodziny 

Specjalność: Resocjalizacja:

 • Pedagogika specjalna 
 • Wiktymologia 
 • Prawne podstawy resocjalizacji i funkcjonowania służb mundurowych 
 • Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego 

 

Rekrutacja 2018/2019


Moduł podstawowy – obowiązkowy:

 • Język angielski III 
 • Język niemiecki III 
 • Pedagogika seksualna 

Moduł rozszerzający, ograniczonego wyboru:

 • Oblicza współczesnej kultury 
 • Współczesne problemy socjologii edukacji 
 • Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny 

Moduł swobodnego wyboru – oferta ogólnouczelniana lub na innym kierunku:

 • Przedmiot do wyboru z oferty ogólnouczelnianej 

Moduł dyplomowy:

 • Proseminarium 

 

Moduł specjalnościowy – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • Edukacja muzyczna z metodyką II 
 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II 
 • Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 
 • Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 
 • Wychowanie fizyczne z metodyką I 
 • Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 
 • Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej 
 • Edukacja ekologiczna 
 • Edukacja regionalna 
 • Metody poznawania dziecka 
 • Muzykoterapia dla dzieci 

Moduł specjalnościowy – Logopedia:

 • Emisja i higiena głosu 
 • Fonacja pozakrtaniowa 
 • Metodyka logopedyczna I – dyslalia, palatolalia 
 • Metodyka logopedyczna II – opóźniony rozwój mowy, jąkanie 
 • Techniki komputerowe w diagnozie i terapii 
 • Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 
 • Język migowy – kurs podstawowy 

Moduł specjalnościowy – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:

 • Biblioterapia 
 • Komunikacja i trening interpersonalny 
 • Logopedia 
 • Pedagogika zabawy 
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w placówkach oświatowych 
 • Problemy opieki i wychowania w instytucjach 

Moduł specjalnościowy – Resocjalizacja:

 • Diagnoza resocjalizacyjna 
 • Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 
 • Projekt korekcyjny 
 • Psychologia kliniczna 
 • Socjoterapia 
 • Metodyka resocjalizacji i podstawy działalności służb mundurowych w środowisku zamkniętym 
 • Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 

 

 

Rekrutacja 2017/2018


Moduł podstawowy – obowiązkowy:

 • Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi 

Moduł dyplomowy:

 • Seminarium dyplomowe II 

Praktyka pedagogiczna

 • Praktyka pedagogiczna (100 godz.) 

 

Moduł specjalnościowy – Edukacja elementarna

 • Literatura dla dzieci 
 • Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III 
 • Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu 
 • Moduł specjalnościowy – Wczesne nauczanie języka obcego
 • Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka angielskiego / niemieckiego (60h) 

Moduł specjalnościowy – Logopedia:

 • Elementy ortodoncji 
 • Kultura języka polskiego 
 • Metodyka logopedyczna IV – dysartria, alalia, afazja 
 • Wybrane zagadnienia z neurologii i psychiatrii 
 • Wybrane zagadnienia z neurologopedii 
 • Praktyka pedagogiczna (terapia pedagogiczna) 
 • Język migowy – kurs zaawansowany 

Moduł specjalnościowy – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:

 • Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 
 • Opieka i pomoc osobom starszym 
 • Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 
 • Wybrane problemy prawa rodzinnego 

Moduł specjalnościowy – Resocjalizacja:

 • Granice tolerancji wobec zachowań patologicznych i przestępczych 
 • Podstawy działalności kuratora sądowego 
 • Wybrane aspekty kryminologii 
 • Metodyka interwencji w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych 
 • Trening umiejętności mediacyjnych 

 

 

Skip to content