16 marca 2020

Pedagogika specjalna – studia I stopnia

 

Rekrutacja 2018/2019


 • Metoda Knillów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego
 • Metodyka pracy wychowawczo-dydaktycznej w systemie integracyjnym i włączającym
 • Metodyka rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną
 • Metodyka rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością słuchu
 • Metodyka rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością wzroku
 • Metodyka rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu I
 • Metodyka rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu II
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej i rewalidacji
 • Język angielski III
 • Język niemiecki III
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
 • Psychologiczne aspekty przemocy wobec niepełnosprawnego dziecka
 • Psychologiczne problemy okresu dorastania
 • Integracja sensoryczna
 • Metoda Dobrego Startu
 • Przedmiot do wyboru z oferty ogólnouczelnianej
 • Praktyka pedagogiczna I – Opiekuńczo-wychowawcza
 • Psychologiczne problemy osób niepełnosprawnych
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – wsparcie psychologiczne

 

Rekrutacja 2017/2018


 • Metoda ośrodków pracy
 • Uczenie się we współpracy
 • Drama
 • Metoda żywiołów
 • Pedagogika dziecka
 • Pedagogika zabawy
 • Praca z dzieckiem agresywnym
 • Socjoterapia
 • Język migowy II
 • System Braillle’a II
 • Konstruowanie IPET
 • Konstruowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju
 • Metodyka pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością
 • Seminarium dyplomowe II
 • Praktyka pedagogiczna III – Terapia pedagogiczna
 • Praktyka pedagogiczna IV – Wczesne wspomaganie rozwoju
Skip to content