Sesja letnia – zdalnie!

Szanowni Państwo, 

zgodnie z Zarządzeniem nr 88 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z ogłoszeniem stanu epidemii z powodu COVID-19  sesja letnia 2020/2021 odbędzie się w trybie zdalnym (pdf).

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

 • Egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej:
  1. weryfikację i potwierdzenie tożsamości studenta lub doktoranta,
  2. kontrolę przebiegu egzaminu/zaliczenia,
  3. archiwizację listy studentów/doktorantów, którzy przystąpili do egzaminu lub zaliczenia,
  4. archiwizację prac pisemnych – w przypadku formy pisemnej egzaminu lub zaliczenia.
 • Nie ma możliwości nagrywania wizerunku studenta, doktoranta, nauczyciela akademickiego oraz treści prezentowanych wykładów, ćwiczeń itp. Wyjątek stanowi zgoda nauczyciela akademickiego na udostępnienie studentom lub doktorantom nagranych zajęć.
 • Egzaminy i zaliczenia ustne są przeprowadzane w formie wideokonferencji, za pośrednictwem aplikacji google meet.
 • Egzaminy i zaliczenia pisemne przeprowadzane są za pośrednictwem aplikacji google classroom.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

 • Student, który złożył pracę dyplomową, która uzyskała pozytywny wynik w procedurze antyplagiatowej oraz pozytywną ocenę promotora i recenzenta/recenzentów, może ubiegać się o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym systemu teleinformatycznego, składając drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-maila podanego do komunikacji w systemie StudNet, wniosek do właściwego dziekana.
 • Szczegółowa procedura składania prac dyplomowych i realizacji obron na WNS zostanie wkrótce udostępniona na stronie Prace dyplomowe

 

Skip to content