17 kwietnia 2021

Prace dyplomowe – kopia z 17.04.2021

 

Obrony w trybie na odległość – 2019/2020 – informacje szczegółowe >>>

(opublikowano 27 maja 2020 r.)


 

Informujemy, że zgodnie z §50 ust.1 pkt 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim studenci ostatniego roku studiów powinni złożyć pracę dyplomową nie później niż do 30 czerwca.

W uzasadnionych przypadkach (§51 ust. 1 Regulaminu Studiów) Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż do 14 września (do końca letniej sesji poprawkowej). Wniosek powinien być zaopiniowany przez promotora. Na dzień złożenia wniosku student zobowiązany jest do posiadania w indeksie elektronicznym wszystkich wpisów w tym wpisu: niezal (lub ndst) z seminarium dyplomowego w pierwszym terminie. Ocena z drugiego terminu powinna zostać uzupełniona przez promotora w indeksie elektronicznym po zaakceptowaniu przez niego pracy dyplomowej, a przed złożeniem pracy w dziekanacie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §50 ust. 4 regulaminu, każda praca dyplomowa podlega sprawdzeniu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego


Składając pracę  student ma obowiązek zalogowania się Systemie Dziekanat – StudNet i w zakładce Dyplom / Praca dyplomowa wgrać przygotowane w formacie PDF dwa pliki:

 • pierwszy – z jednolitym tekstem pracy (JSA – Jednolity System Antyplagiatowy)
 • drugi – całą pracę wraz z oświadczeniem i innymi załącznikami pracy (ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego i magisterskiego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału przez studentów następujących dokumentów (co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną obroną pracy, nie później niż do 30 czerwca):

 • 2 egzemplarze 1 egzemplarz pracy magisterskiej/licencjackiej zaakceptowane przez promotora;
  (w tym jedna drukowana dwustronnie w miękkiej oprawie) wraz z oświadczeniem o oryginalności pracy;
 • elektroniczną wersję pracy (plik w formacie .doc) na nośniku CD/DVD (płyta powinna być podpisana i w opakowaniu) tożsamą z wydrukowaną wersją;
 • 4 sztuki zdjęć do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 bez ramek (jedno zdjęcie musi być podpisane);
 • kserokopia opłaty za dyplom w wysokości 60 złotych

(Opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta studenta)

Uwaga !!!
Przy odbiorze dyplomu wymagana jest legitymacja studencka (z wyłączeniem studentów studiów pierwszego stopnia) oraz wypełniona w formie elektronicznej karta obiegowa (należy ją wygenerować w Systemie Dziekanat – StudNet na indywidualnym koncie studenta).


 

 


 

Rok akademicki 2020/2021

Wymagania dotyczące prac dyplomowych dla kierunku:

Zagadnienia na egzaminy dyplomowe

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Terminy obron prac dyplomowych

 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Politologia

 


 

Procedura antyplagiatowa


Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików Adobe PDF 

Darmowe oprogramowanie do edycji plików (Open Office / LibreOfficeWPS Office)

Skip to content