Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Studiujesz pedagogikę o specjalności edukacja elementarna lub edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna? Przeczytaj tę informację!

 

  1. Od 1 października 2019 r. zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to będzie można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Nowy standard kształcenia nauczycieli zostanie określony rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i będzie obowiązywał od dnia 1 października 2019 r.
    Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 9 oraz § 48 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, ze zm.).
  2. Zmiany w systemie kształcenia nauczycieli zostaną wprowadzone w stosunku do osób, które rozpoczną studia od 1 października 2019 r. Natomiast osoby, które rozpoczęły studia (studia pierwszego lub drugiego stopnia) przed 1 października 2019 r., kontynuują kształcenie na dotychczasowych zasadach.
    Podstawa prawna: art. 265 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.).
  3. Do osób, które ukończyły studia albo rozpoczęły je przed 1 października 2019 r. zastosowanie ma obecny (dotychczasowy) system kwalifikacyjny.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki przygotowującym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Podstawa prawna: § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, ze zm.).

 

Obecne standardy kształcenia nauczycieli określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 25, poz. 131), na podstawie których uczelnie opracowały dotychczasowe programy studiów, stanowią, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i w szkołach podstawowych.

  1. (…)
  2. Jeżeli absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” (albo na kierunkach o innych nazwach), na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, chcieliby podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogli (…) ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Przyjęcie następuje w trybie rekrutacji na I semestr studiów. Następnie student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć i tym samym zostać wpisany na wyższy semestr. Decyzję w tej sprawie podejmuje autonomicznie uczelnia, na zasadach określonych w regulaminie studiów, indywidualnie rozpatrując każdy przypadek. Osoby rozpoczynające od 1 października 2019 r. jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” będą kształcone zgodnie z zasadami określonymi w nowych standardach kształcenia nauczycieli.

 

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie konstytucjadlanauki.gov.pl

 

 

Skip to content