Nowe konkursy NCN

 

Nowe konkursy NCN –  MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG przez Narodowe Centrum Nauki. Do zdobycia jest 200 mln zł!

 • SHENG 
  W konkursie SHENG finansowane będą projekty z zakresu badań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie oraz dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a budżet polskiej części projektu badawczego musi wynosić przynajmniej 250 tys. zł.  
 • SONATA BIS 8
  Celem konkurs SONATA BIS 8 jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących go, nie może być takich, które posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W ósmej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 mln zł.
 • MAESTRO 10
  MAESTRO 10 jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dziesiąty, a jego budżet to 40 mln zł.
 • HARMONIA 10
  HARMONIA 10  to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln zł. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 17 września 2018 r.

 

Informacji w sprawie konkursów z ramienia prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego w Rektoracie, (ul. Licealna 9), I piętro pok. 107 udzielają:

 • Anna Skrzypczak, a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, tel. 68 328 32 94,
 • Joanna Lewandowska, jo.lewandowska@adm.uz.zgora.pl , tel. 789 441 621.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszonych konkursów podane są na stronie Narodowego Centrum Nauki:  https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-06-15-ogloszenie-konkursow

 

Skip to content