13 lipca 2017

Projekt badawczy – Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy

W dniu 19 lipca 2011 r. o godzinie 11.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Budynek Rektoratu, ul. Licealna 9 odbyło się spotkanie, podczas którego została podpisana Umowa Partnerska dotycząca Projektu: „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” realizowana w partnerstwie Województwo Lubuskie/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej i Uniwersytet Zielonogórski.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umowę podpisali: wicemarszałek Maciej Szykuła i prof. dr hab. Czesław Osękowski, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Idea projektu powstała ponad dwa lata wstecz w gronie pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Twórcami pomysły byli: – ze strony Urzędu Marszałkowskiego Dyr. Departamentu Infrastruktury Społecznej – mgr Beata Kiecana, koordynator projektów mgr Małgorzata Jaskulska; – ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego – Prof. UZ dr hab. Grażyna Miłkowska, Prof. UIZ dr hab. Zdzisław Wołk, dr Halina Anna Borcz, dr Elżbieta Lipowicz.  Jest to wspólna inicjatywa, powstała i realizowana w ścisłej współpracy samorządu i uczelni, mająca na celu łączenie nauki i praktyki w zakresie programowania i planowania działań w ramach polityki społecznej w województwie lubuskim w odniesieniu do aktualizacji zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013. Zgodnie z umową Projekt będzie realizowany w partnerstwie. Jego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury Społecznej. Partnerem jest Uniwersytet Zielonogórski, który równocześnie będzie odpowiedzialny za metodologiczne i merytoryczne opracowanie koncepcji badawczej, przeprowadzenie badań terenowych, zaprezentowanie wyników badań na konferencji, opracowanie raportu z badań, opracowanie monografii w oparciu o badania. Planowany projekt badań przewiduje szczegółową analizę zjawiska wykluczenia społecznego i potencjalnych zagrożeń w wymiarze przestrzennym, jednostkowym i grupowym z uwzględnieniem jego podstawowych uwarunkowań. Celem projektu jest:

 1. Określenie sytuacji społeczeństwa województwa lubuskiego pod kątem stanu i zagrożenia wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, starszych, ubogich oraz rodzin. Wyróżnienie grup społecznych doświadczających wykluczenia lub odczuwających zagrożenie nim.
 2. Określenie potencjału tkwiącego w zasobach społecznych województwa lubuskiego umożliwiających przeciwstawianie się mieszkańców zagrożeniu marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
 3. Wskazanie indywidualnych uwarunkowań prowadzących do wykluczenia społecznego i marginalizacji mieszkańców województwa i rodzin a także dzieci i młodzieży.
 4. Określenie tendencji w ochronie dzieci i młodzieży przed wykluczeniem społecznym.

  Problematykę szczegółową badań sformułowano w postaci pytań:

 1. Co stanowi kapitał kulturowy mieszkańcy województwa lubuskiego i jakie jest jego wykorzystanie w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu?
 2. Które cechy demograficzno – kulturowe mieszkańców województwa lubuskiego i w jakim stopniu sprzyjają przeciwstawianiu się procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego?
 3. Jak radzą sobie z realizacją swoich zadań życiowych osoby z grup wykluczenia społecznego (osoby starsze, bezrobotne, dotknięte ubóstwem) oraz rodziny doświadczone tym zjawiskiem?
 4. Które zjawiska należy uznać za szczególnie zagrażające w rozwoju dzieci i młodzieży?
 5. Jakie działania podejmowane są w poszczególnych środowiskach wychowawczych na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed marginalizacją i wykluczeniem?
 6. W jakich działaniach majnych na celu przeciwdziałanie marginalizacji uczestniczą młodzi mieszkańcy województwa i jakie działania są efektem ich własnej aktywności?

  Badania prowadzone będą w dwóch zespołach zorganizowanych według wieku respondentów.

 • Zespół pierwszy – pomocy społecznej – realizował będzie badania obejmujące dorosłych mieszkańców województwa i ich rodzin.
 • Zespół drugi – pracy opiekuńczo – wychowawczej i profilaktyki – zrealizuje badania dotyczące społeczności dzieci i młodzieży szkolnej. Oba Zespoły tworzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego mający wieloletnie doświadczenie w praktycznym rozwiązywaniu problemów społecznych.

Zespół I, kierowany przez prof. UZ dr hab. Zdzisława Wołka, stanowią: dr Halina Anna Borcz, dr Anna Korlak-Łukasiewicz, dr Elżbieta Lipowicz, dr Magdalena Zdaniewicz, dr Ireneusz Nijaki oraz dr Marcin Szumigraj. Zespół będzie prowadził badania wśród dorosłych mieszkańców województwa lubuskiego.  Badania te realizowane będą w dwóch etapach. Pierwszy  etap będzie polegał na  przeprowadzeniu badań ankietowych obejmujących ok. 2 500 dorosłych mieszkańców naszego województwa zamieszkujących w ośmiu wybranych powiatach. Osoby do badań zostaną wybrane poprzez losowanie z list osób zameldowanych w województwie. Badania będą prowadzone przez przygotowanych ankieterów, którzy będą docierać do wylosowanych osób. Prosimy mieszkańców województwa o współpracę i udział w badaniach. Pomyślność przedsięwzięcia zależy bowiem od poważnego ich potraktowania i zaangażowania respondentów. Badania nie są trudne, ankieterzy będą zadawać badanym osobom pytania, a uzyskiwane odpowiedzi będą notować w kwestionariuszach. Czas trwania badania jednej osoby wynosi około 45 minut. Badania są anonimowe i uzyskane informacje nie zostaną wykorzystane do celów innych niż naukowe, w żadnym przypadku też nie będą udostępniane w powiązaniu z danymi osobowymi konkretnej osoby. W drugim etapie badań, realizowanym w pierwszych miesiącach 2012 roku przeprowadzane będą wywiady z wybranymi osobami, które wyrażą na to zgodę wcześniej. Planowe jest przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z 250 osobami dorosłymi. Ich celem będzie rozpoznanie, jakie okoliczności i ich sploty wyznaczają aktualne sytuacje badanych osób. Jakie indywidualne strategie życiowe są przez nich realizowane oraz jak rozwiązują oni bieżące problemy, w jaki sposób osiągają sukcesy, jak radzą sobie z napotykanymi trudnościami oraz jak postrzegają swoją przyszłość. Zespół II, pracujący pod kierunkiem prof. UZ, dr hab. Grażyny Miłkowskiej, stanowią: dr Marzanna Farnicka, dr Maria Fudali, dr Jolanta Lipińska-Lokś, dr Marzena Sendyk, dr Elżbieta Turska, dr Artur Doliński.  Zespół będzie realizował badania ilościowo-jakościowe, zaplanowane na trzy etapy. Pierwszy z nich już rozpoczęto badaniami ankietowymi, którymi objęto wszystkie szkoły gimnazjalne województwa lubuskiego. Dane uzyskane z ankiet, jakie dyrektorzy otrzymali w ostatnich dniach, pozwolą określić problemy dydaktyczno-wychowawcze, a także socjalne uczniów i ich rodzin, z jakimi na co dzień zmagają się dyrektorzy i kadra gimnazjów; opisać działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu uczniów i wspierania ich rodzin. W dalszym etapie przeprowadzone zostaną badania sondażowe (ankietowe) wśród uczniów w losowo wybranych szkołach gimnazjalnych wskazanych sześciu powiatów. Planowane one są na miesiące: październik i listopad bieżącego roku. Ostatnim etapem będą badania jakościowe z wykorzystaniem techniki wywiadu pogłębionego przeprowadzone wśród uczniów, celowo wybranych spośród osób objętych uprzednimi badaniami ankietowymi. Ten etap badań przewidziany jest na pierwszy kwartał roku 2012. Realizatorzy liczą na ścisłą współpracę z dyrekcją i nauczycielami szkół oraz pomoc w realizacji zadań. Szczególnie ważna wydaje się rola dyrektorów i pedagogów szkolnych w pozyskaniu zgody rodziców na przeprowadzenie badań ankietowych, a w późniejszym okresie także wywiadów pogłębionych wśród uczniów. Dla ułatwienia organizacji i przebiegu badań wyznaczono kierowników modułów, którzy będą kontaktowali się bezpośrednio z dyrekcją szkół i czuwali nad prawidłowym przebiegiem czynności badawczych. Nad prawidłowością realizacji projektu czuwa Grupa Sterująca „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”, powołana na podstawie podpisanej w dniu 19 lipca 2011r. Umowy Partnerskiej. Grupa Sterująca jest organem wspierającym Beneficjenta tj. Urząd Marszałkowski w jego działaniach. Odpowiedzialna jest za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring, jednocześnie ocenia i akceptuje zaproponowane przez Beneficjenta działania do realizacji oraz nadzoruje realizację umowy Partnerstwa. Członkami Grupy Sterującej są przedstawiciele Lidera Projektu – Urzędu Marszałkowskiego oraz  Partnera Projektu  –  Uniwersytetu Zielonogórskiego.   Grupa Sterująca składa się z 9 osób, którą reprezentują ze strony: Lidera Projektu: 1. Beata Kiecana – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej 2. Renata Mach – kierownik Wydziału Polityki Społecznej 3. Agnieszka Domalewska – główny specjalista 4. Małgorzata Kontowicz – inspektor Partnera Projektu: 1. dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ – kierownik Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej 2. dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ – kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej 3. dr Elżbieta Lipowicz – adiunkt, Zakład Pedagogiki Społecznej 4. dr Marzena Sendyk – adiunkt,  Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Koordynatorem projektu została prof. UZ dr hab. Bogumiła Burda. Do zadań Grupy Sterującej należy: a)  długoterminowe zarządzanie Projektem, b)  monitoring i kontrola Projektu na poziomie strategicznym oraz osiąganych wskaźników, c)  weryfikacja zgodności realizacji Projektu z przyjętymi założeniami, d)  weryfikacja i akceptacja zmian w Projekcie.   Dobór terenu badań Badania zostaną przeprowadzone na terenie sześciu powiatów województwa lubuskiego – trzech z regionu południowego i trzech – z północnego.  Zakwalifikowane zostały na tej samej zasadzie Powiaty z obu regionów o najniższej i najwyższej stopie bezrobocia oraz powiaty miejskie. Są to:

 • Miasto na prawach powiatu –  Gorzów, powiat strzelecko – drezdeński, powiat gorzowski
 • Miasto na prawach powiatu –   Zielona Góra, powiat krośnieński, powiat świebodziński

  Próba badawcza Dla każdego powiatu wyliczona została próba badawcza pozwalająca na uzyskanie  rezultatów z błędem mniejszym niż 4%. Respondenci zostaną wylosowani z list adresowych.  

M. Gorzów 418 osób
Powiat strzelecko – drezdeński 415 osób
Powiat gorzowski 416 osób
M. Zielona Góra 418 osób
Powiat krośnieński 416 osób
Powiat świebodziński 416 osób
Łącznie 2499 osób

  Konferencja W dniu 3 października 2011 roku, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, odbyła się konferencja pn. „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” upowszechniająca i promująca Projekt. Tematami przewodnimi Konferencji były: rola sondażu społecznego i badań nad młodym pokoleniem województwa lubuskiego.  Konferencję otworzył wicemarszałek Maciej Szykuła, w dyskusji udział wzięli: dr hab. Wielisława Osmańska– Furmanek, prof. UZ – prorektor UZ ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ –  Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Roman Fedak -Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ – kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej UZ, dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ- kierownik Katedry Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu. Do udziału w konferencji zaproszono władze samorządowe gmin i powiatów województwa lubuskiego, przedstawicieli pomocy społecznej, instytucji pozarządowych, dyrektorów szkół i pedagogów. Obrady prowadzili: red. Elżbieta Wozowczyk – Leszko i red. Kondrat Stanglewicz.   

 

 

Życie lubuszan – sprawozdanie z badań

Skip to content