5 czerwca 2017

Koła naukowe

Studenci naszego wydziału działają w następujących kołach naukowych:

Koło logopedyczne „Mowa bez wad”

Nazwa koła: Koło logopedyczne „Mowa bez wad”

Opiekun naukowy koła: dr Anita Famuła-Jurczak

Rok założenia koła: 

O nas: 

Cele/zadania:

Zarząd koła:

 • Przewodnicząca, Sara Loba, Pedagogika spec. logopedia
 • Z-ca Przewodniczącego, Michalina Buczek, Pedagogika spec. logopedia,
 • Sekretarz, Klaudia Perzanowska, Pedagogika spec. logopedia,

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: logopediauz18@gmail.com

Prison – penitencjarne koło naukowe studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nazwa koła: Prison – penitencjarne koło naukowe studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Opiekun naukowy koła: 

 • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
 • mgr Monika Kaczmarczyk

Rok założenia koła: 2010

O nas: Zajmujemy się przede wszystkim szeroko pojętą działalnością naukową (konferencje naukowe, debaty oksfordzkie); penitencjarną, jak i postpenitencjarną (cyklicznie hospitacje jednostek penitencjarnych; przeprowadzanie warsztatów prospołecznych wśród osadzonych z Zakładu Karnego w Krzywańcu, AŚ Zielona Góra oraz AŚ Nowa Sól). Zapoznajemy się też ze specyfiką pracy w innych ośrodkach, w tym: wychowawczych, socjoterapeutycznych.

Cele/zadania:

 • Hospitowanie takich jednostek jak: zakłady karne, zakłady poprawcze, areszty śledcze, ośrodki socjoterapii.
 • Prowadzenie działalności badawczej w zakresie nauk pedagogicznych i społecznych
  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa (Policja, zakłady opiekuńcze)
 • Aktywizacja osób osadzonych w zakresie rozwijania umiejętności interpersonalnych i twórczości
 • Tworzenie warunków kontaktu ze środowiskiem penitencjarnym
 • Aktywna współpraca z innymi kołami naukowymi

Zarząd koła: 

 • Patryk Mróz

Strona www / facebook: 

Email kontaktowy: 

Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych „INKLUZJA”

Nazwa koła: Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych „INKLUZJA”

Opiekun naukowy koła:

 • dr Helena Ochonczenko
 • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
 • dr Tomasz Fetzki

Rok założenia koła: 2018

O nas: 

Cele/zadania:

Zarząd koła: 

 • Kasjana Szysz – przewodnicząca
 • Wiktoria Sęk -    v-ce przewodnicząca
 • Jagoda Straszewska - skarbnik,
 • Paula Irska - członek Zarządu,
 • Maciej Maciejewski - sekretarz.

Strona www / facebook:

Email kontaktowy:

Koło Naukowe Studentów Filmowców „Bractwo Żółtego Szalika”

Nazwa koła: Koło Naukowe Studentów Filmowców „Bractwo Żółtego Szalika”

Opiekun naukowy koła: 

 • dr Ewa Nowicka

Rok założenia koła: 2013

O nas: 

W Bractwie Żółtego Szalika łączy nas zamiłowanie do dobrego kina. Jesteśmy grupą studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy realizując własne hobby, próbują swoich sił po obu stronach kamery. Prowadzimy też nasze autorskie kanały medialne, doceniając znaczenie medium, jakim współcześnie stał się Internet.

Cele/zadania:

 • Tworzenie autorskich produkcji filmowych;
 • Poszerzanie wśród studentów, nauczycieli akademickich, wiedzy z zakresu sztuki filmowej (gra aktorska, reżyseria, pisanie scenariuszy, obróbka materiałów filmowych, montaż, zastosowanie nowoczesnych narzędzi komputerowych do produkcji, promocji i publikacji autorskich nagrań);
 • Organizacja warsztatów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich;
 • Aktywizacja młodzieży szkolnej i akademickiej w oparciu o zastosowanie technik audiowizualnych;
 • Edukowanie w kwestii zalet i zagrożeń ze strony nowoczesnych mediów;
 • Promowanie Uniwersytetu Zielonogórskiego na zewnątrz.
 • Kultywowanie i promowanie folkloru studenckiego.
 • Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami na innych uczelniach w Polsce

Zarząd koła: 

 • Anna Maria Kuriata – przewodnicząca
 • Kamil Zając – sekretarz

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: 

 • bractwo.zoltegoszalika@gmail.com
Koło Naukowe Pracowników Socjalnych „Help & Joy”

Nazwa koła: Koło Naukowe Pracowników Socjalnych „Help & Joy”  

Opiekun naukowy koła: 

 • dr Magdalena Zdaniewicz

Rok założenia koła: 2011

O nas: Koło Naukowe Help & Joy powstało w roku akademickim 2011/2012 z inicjatywy studentów chętnych do działania i podjęcia aktywności studenckiej na rzecz innych.  Współpracujemy z następującymi instytucjami:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze;
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Wśród Aniołów” w Zielonej Górze;
 • Klub Seniora „Hetman” w Poznaniu;
 • Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu i Warsztaty Terapii Zajęciowej u Sióstr Franciszkanej Rodziny Maryi w Szamotułach;
 • Schronisko dla Matki i Dziecka im. Teresy Strzembosz w Zielonej Górze (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka).

Cele/zadania:

 • prowadzeniu badań z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej i wdrażania ich wyników do praktyki pracy socjalnej,
 • integracji członków Koła ze środowiskiem pracowników socjalnych,
 • wymianie doświadczeń z instytucjami oraz organizacjami naukowymi i społecznymi w kraju,
 • prowadzeniu działalności naukowo-badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, debat, prezentacji, warsztatów itp.),
 • rozwijaniu umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła, kreowaniu nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich,
 • współpracy z organizacjami studenckimi na Uniwersytecie Zielonogórskim, w regionie i całym kraju,
 • organizowaniu akcji pomocowych, z których dochód jest przeznaczany na szczytny cel np.: paczki dla najuboższych bądź niedostosowanych społecznie rodzin, na środki lecznicze dla chorych dzieci i dorosłych, jak i wsparcie rodzin korzystających z różnych instytucji pomocowych.

Zarząd koła: 

 • Przewodnicząca: Natalia Stępińska
 • Zastępca przewodniczącej: Bartek Nowak
 • Sekretarz: Klaudia Strauss
 • Skarbnik: Natalia Sarnowska

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: knpshelpjoy@wp.pl

Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej

Nazwa koła: Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej

Opiekun naukowy koła: dr hab. Grażyna Gajewska prof. UZ

Rok założenia koła: 1977

O nas: 

Cele/zadania:

 • Podejmowanie badań empirycznych i kształtowanie umiejętności pisania tekstów naukowych, organizowanie seminariów i konferencji oraz spotkań z ciekawymi ludźmi nauki i praktyki w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży w różnych układach i sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów, opracowywanie i realizacja cykli zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz okazjonalnych spotkań z dziećmi i młodzieżą w środowisku lokalnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz opieki i wychowania dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz pozarodzinnym i pozaszkolnym.
 • Integracja studentów i kadry naukowej zajmujących się pedagogiką opiekuńczą oraz tworzenie tradycji kierunku.
 • Pomoc dzieciom z rodzin zastępczych.

Zarząd koła: 

 • Przewodnicząca: Anna Mosorzewska
 • Zastępca: Piotr Augustyniak
 • Sekretarz: Michalina Buczek

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: nkpo.uz@onet.pl

Psychologiczny Klub Filmowy

Nazwa koła: Psychologiczny Klub Filmowy

Opiekun naukowy koła: mgr Konrad Opaliński

Rok założenia koła: 2016

O nas: 

Cele/zadania:

Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii na podstawie filmów i dyskusji-studium przypadku. Strona Psychologicznego Klubu Filmowego ma zamiar skupiać się na ciekawych pozycjach, wartych zobaczenia i zgłębienia tematu od strony psychologicznej.

Zarząd koła: 

 • przewodnicząca: Aleksandra Majtas
 • zastępca: Oliwia Gawrych
 • sekretarz: Kinga Niemiec

Strona www / facebook: https://www.facebook.com/psychologicznyklubfilmowy/

Email kontaktowy: psych.klubfilmowy@onet.pl

Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii

Nazwa koła: Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii

Opiekun naukowy koła:  dr Anna Mróz

Rok założenia koła:  2017

O nas: 

Cele/zadania:

 • Poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu psychologii
 • Organizowanie spotkań z wykładowcami, w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz poznania zagadnień i zakresu praktycznej pracy psychologa
 • Konfrontacja teoretycznych umiejętności nabytych w czasie studiów z aspektem praktycznym
 • Stworzenie przestrzeni badawczej i odkrywczej dla studentów psychologii
 • Nauka i wsparcie aspektu komunikacji w różnych grupach- m.in. treningi umiejętności społecznych
 • Nauka przeprowadzenia skutecznego warsztatu (dla dzieci, młodzieży i dorosłych)

Zarząd koła: 

 • Przewodnicząca: Patrycja Stor
 • Zastępca: Paulina Krzus
 • Sekretarz: Angelika Kuźbit

Strona www / facebook: Facebook (grupa zamknięta - dla członków Koła): "Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii UZ"

Email kontaktowy: 

Koło Psychologii Wsparcia i Rozwoju WIR

Nazwa koła: Koło Psychologii Wsparcia i Rozwoju "WiR"

Opiekun naukowy koła: dr Marzanna Farnicka

Rok założenia koła: 2014

O nas: Koło powstało w 2012 roku i jego pierwszą przewodniczącą była Adriana Łagoża, potem Daria Łagocka a obecnie jest Natalia Nowak. Od początku opiekunem koła jest dr Marzanna Farnicka. Ze względu na to, że celem koła są liczne działania dotyczące rozwoju osobistego i wsparcia cieszy sie ono dużą popularnością wśród studentów całego Uniwersytetu. Nasi członkowie rekrutują sie z wielu wydziałów. Celem Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat tworzenia i optymalizowania warunków rozwoju człowieka oraz doskonalenie twórczej refleksji nad podejmowanymi działaniami. Można zatem powiedzieć, że działamy zgodnie z Lewinowskim paradygamatem badan w działaniu. Tradycyjne formy pracy naszego koła to: psycho - i filmonocki, warsztaty dla szkól oraz ich ewaluacja, praca w Świetlicy socjoterapeutycznej (od 2012 do dziś), prowadzenie autorskich projektów i ewaluacja podjętych oddziaływań.

Cele/zadania:

 • Propagowanie wiedzy na temat rozwoju, jego optymalizacji i wsparcia; działania aktywizujące studentów nastawione na oddziaływania praktyczno-projektowe w instytucjach edukacyjnych lub społecznych

Zarząd koła: 

 • przewodnicząca: Joanna Roeser

Strona www / facebook: 

Email kontaktowy: m.farnicka@wpps.uz.zgora.pl

- Koło Animatorów Kultury „Mrowisko”

Nazwa koła: Koło Animatorów Kultury „Mrowisko”

Opiekun naukowy koła: 

Rok założenia koła: 

O nas: 

Cele/zadania:

Zarząd koła: 

Strona www / facebook:

Email kontaktowy:

- Koło Naukowe Coachingu Psychologicznego

Nazwa koła: Koło Naukowe Coachingu Psychologicznego

Opiekun naukowy koła: 

 • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
 • dr inż. Anna Góralewska-Słońska

Rok założenia koła: 

O nas: Działania naszego Koła Naukowego skierowane są do studentów zainteresowanych psychologią oraz rozwojem osobistym. Uczestnictwo w KNCP ma charakter półotwarty, co oznacza, że część zajęć odbywa się w stałej utworzonej na początku roku akademickiego grupie w formie procesu grupowego, inne wykłady i warsztaty mają charakter otwarty.
Głównym celem KNCP jest promowanie praktycznych aspektów psychologii poprzez pracę nad własną świadomością, zachowaniem i emocjami oraz poprzez spotkania z praktykami w zakresie coachingu, psychoterapii i innych metod wsparcia oraz rozwoju osobistego.

Cele/zadania:

 • Rozwój osobisty uczestników KNCP,
 • Promowanie psychologii stosowanej oraz praktycznej pracy psychologa,
 • Organizowanie wykładów otwartych , których gośćmi będą specjaliści z danej dziedziny oraz kadra naukowa,
 • Poszerzanie wiedzy w zakresie:
  • Doradztwa zawodowego: Rozmowa diagnozująca, testy zawodoznawcze, autoanaliza w zakresie zainteresowań oraz swoich mocnych i słabych stron, przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych i assessment center;
  • Podstawowych umiejętności społecznych: Integracja, komunikacja interpersonalna, praca z grupą, asertywność, negocjacje;
  • Elementów treningu interpersonalnego: kontrakt- ustalenie zasad, zagadnienia dotyczące własnych granic, zagadnienia dotyczące asertywności, zagadnienia dotyczące świadomości rzeczywistości, zagadnienia dotyczące samoświadomości, zagadnienia dotyczące komunikatów werbalnych i niewerbalnych, zagadnienia dotyczące ról odgrywanych w społeczeństwie, edukacja w zakresie emocji, potrzeb i motywacji;
  • Radzenia sobie ze stresem: zmniejszenie poziomu stresu poprzez doświadczanie, wyuczenie się technik radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, relaks i zabawa, autogeny Schulza, wizualizacje;
  • Elementów treningu twórczości: rozwiązywanie zadań z zakresu twórczego myślenia, badanie własnych twórczych obszarów, doświadczanie wychodzenia poza schematy w myśleniu.

Zarząd koła: 

 • Klaudia Oświęcimska / klaudia_oswiecimska@o2.pl

Strona www / facebook:

Email kontaktowy:

- Koło Naukowe „Info Arche”

Nazwa koła: Koło Naukowe „Info Arche”

Opiekun naukowy koła: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

Rok założenia koła: 2002

O nas: Koło Info Arche swoją działalność rozpoczęło w roku 2002 i istnieje do dnia dzisiejszego. W tym czasie przez nasze Koło przewinęło się bardzo dużo studentów, którzy z  wielkim sentymentem wspominają czasy swojej działalności.  Jesteśmy grupą młodych ludzi, pragnących działać, poszerzając własne horyzonty.

Cele/zadania:

 • upowszechnianie wykorzystania technologii informacyjnej wśród studentów oraz innych placówek edukacyjnych, organizujemy warsztaty tematyczne dotyczące zagrożeń medialnych w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowych , Przedszkolach i Szkołach Średnich.
 • wspieranie inicjatyw studenckich związanych z mediami i technologią informacyjną, wspieranie rozwoju naukowego młodzieży, reprezentujemy Katedrę Mediów i Technologii Informatycznych w czasie Dni Pedagogiki Mediów, które odbywają się cyklicznie w kwietniu. Przedstawiamy w czasie  tych dni  różne problemy dotyczące naszej specjalności, wszystkim studentom Edukacji Medialnej i Informatycznej i przybyłym gościom.
 • integrowanie środowiska studentów związanych z działalnością koła, poprzez wspólną prace, organizację różnych przedsięwzięć. Nasza społeczność stała się sobie bardzo bliska, powstało dużo nowych przyjaźni, każdy z nas nauczył się czegoś ważnego od siebie wzajemnie.
 • mobilizowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych inicjatyw naukowych
 • organizujemy wyjazdy np. do TV, do Radia Polskiego, na Targi Edukacyjne do Krakowa i Poznania. Zaczynamy nawiązywać współprace z innymi uczelniami, które mają profil podobny do naszego.
 • organizujemy warsztaty fotograficzne a także Dni Dawcy Szpiku, kursy pierwszej pomocy,

Zarząd koła:

 • -

Strona www / facebook: http://www.kmti.uz.zgora.pl/iarche/

Email kontaktowy: iarche@kmti.uz.zgora.pl

- Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii

Nazwa koła: Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii

Opiekun naukowy koła: dr Ernest Magda

Rok założenia koła: 2013

O nas: Nasze Koło Naukowe ma skupić studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, a także innych wydziałów. Chcemy przyczynić się do rozwoju nauki Kryminalistyki i Wiktymologii. Poprzez spotkania koła oraz badania chcemy dotrzeć do każdej osoby w środowisku akademickim, która interesuje się kryminalistyką i wiktymologią. W ramach naszej działalności pragniemy stworzyć pewną platformę wymiany młodej myśli kryminalistycznej.

Cele/zadania:

 • seminaria, konferencje, wykłady otwarte , których gośćmi będą specjaliści z danej dziedziny i kadra naukowa,
 • cotygodniowe spotkania , na których będą wygłaszane referaty członków koła,
 • projekcje filmowe/dokumentalne na temat kryminologii i wiktymologii,
 • warsztaty, obozy naukowe,
 • hospitacje placówek, instytutów kryminalistycznych oraz współpraca z nimi,
 • wizyty w laboratoriach, muzeach kryminalistycznych,
 • organizowanie konkursów dla studentów z dziedziny wiktymologi i kryminalistyki,
 • międzyuczelniana współpraca z innymi kołami,
 • udział w targach kół naukowych / promocja UZ,
 • współpraca z policją,
 • dyskusje i debaty z pracownikami naukowymi i studentami w ramach spotkań koła.

Zarząd koła:

 • Przewodniczący - mgr Sławomir Sobański
 • Zastępca - lic. Astina Koch
 • Sekretarz - Mariola Grzęda

Strona www / facebook: -

Email kontaktowy: -

- Koło Naukowe Pedagogów Wolontariuszy

Nazwa koła: Koło Naukowe Pedagogów Wolontariuszy 

Opiekun naukowy koła: dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ

Rok założenia koła: -

O nas: Jesteśmy przede wszystkim wolontariuszami, czyli ludźmi, którzy czerpią satysfakcję z pomagania innym. Naszą działalnością łączymy przyjemne z pożytecznym – przyjemny bez wątpienia jest uśmiech na twarzach ludzi, zaś wyciągania ku nim pomocnej dłoni, trudno nie nazwać pożytecznym. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi instytucjami i placówkami. Chcemy pomagać, a przy okazji miło spędzamy czas, czując przy tym, że robimy coś bardzo ważnego.

Cele/zadania: -

Zarząd koła: 

 • Anna Pulkowska
 • Anna Salachna
 • Emilia Lalak

Strona www / facebook: https://www.facebook.com/knpw.uz.zgora

Email kontaktowy:

- Koło Naukowe Pomocy Dzieciom z Trudnościami Edukacyjnymi

Nazwa koła: Koło Naukowe Pomocy Dzieciom z Trudnościami Edukacyjnymi 

Opiekun naukowy koła: dr Aneta Rudzińska-Rogoża

Rok założenia koła: 2003

O nas: Koło to rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku dzięki zainteresowaniu studentów tematyką trudności szkolnych oraz dzięki uprzejmości dr Mirosławy Nyczaj-Drąg.
Początkowo zakres naszych obowiązków obejmował pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn wykazywały problemy edukacyjne. Zajęcia odbywały się w świetlicach szkolnych lub na lekcjach wyrównawczo-kompensacyjnych. Z czasem poszerzyliśmy zakres działalności o współpracę z dziećmi z ADHD oraz z dysleksją.
Naszym szczególnym osiągnięciem jest przeprowadzenie w 2007 roku projektu wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji w zielonogórskich przedszkolach, w ramach którego przebadaliśmy wszystkie dzieci w wieku 5 i 6 lat. Po zdiagnozowaniu ryzyka dysleksji wśród badanych kontynuowaliśmy praktykę pedagogiczną z zakresu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Działania te miały głównie na celu przygotowanie dzieci do realizacji programu szkolnego.
Kolejnym naszym sukcesem jest wspomaganie (od chwili powstania) działalności Centrum Wspomagania Dzieci z Ryzykiem Dysleksji, działającego przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zielonej Górze.
Obecnie koło naukowe liczy 8 wolontariuszy, działa pod opieką dr Anety Rudzińskiej-Rogoży. Posiada własne pomieszczenie gospodarcze i liczne pomoce naukowe. Współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 18 w Zielonej Górze, z Przedszkolem Miejskim nr 6 oraz z Centrum Wspomagania Dzieci z Ryzykiem Dysleksji.

Cele/zadania:

 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z placówkami oświatowymi,
 • organizowanie i prowadzenie wszelkich form pozalekcyjnych, zaspokajających różne potrzeby podopiecznych,
 • udzielanie nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomocy w wypełnianiu zadań opiekuńczych, wychowawczych i kształcących,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z trudnościami edukacyjnymi,
 • prowadzenie szeroko rozumianej pomocy terapeutycznej dzieci z ryzykiem dysleksji, w tym przeprowadzenie badań Skalą Ryzyka Dysleksji.

Zarząd koła: 

 • Aleksandra Matuszewska / +48 660 870 680

Strona www / facebook: -

Email kontaktowy: -

- Koło Naukowe Psychologii Klinicznej UZ

Nazwa koła: Koło Naukowe Psychologii Klinicznej UZ

Opiekun naukowy koła: 

 • dr hab. Iwona Grzegorzewska prof. UZ
 • mgr Tomasz Misiuro

Rok założenia koła: 2015

O nas: Działalność naszego Koła rozpoczęła się z inicjatywy studentów pierwszego roku psychologii w czerwcu 2015 pod nazwą "Przeciwko przemocy". W 2016 roku zmieniliśmy nazwę na Koło Naukowe Psychologii Klinicznej UZ i rozszerzamy swoje zainteresowania o wszystkie obszary psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Cele/zadania:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii zdrowia, psychopatologii, psychoterapii, profilaktyki problemów psychicznych i uzależnień.

Cel ten pragniemy realizować poprzez udział w badaniach i konferencjach naukowych oraz współpracę z instytucjami zajmującymi się problematyką zdrowia psychicznego i jego zaburzeń w wielu różnych obszarach. Prowadzimy też zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia i profilaktykę różnorodnych problemów psychicznych.

Zarząd koła: 

 • Katarzyna Roznarowicz

Strona www / facebook: http://www.facebook.com/KoloNaukowePsychologiiKlinicznejUZ

Email kontaktowy:

Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii

Nazwa koła: Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii

Opiekun naukowy koła: 

 • dr Anna Mróz – psycholog

Rok założenia koła: 2017

O nas: Koło powstało z inicjatywy studentów psychologii specjalności edukacyjno-wychowawczej. Koło jest jednak otwarte dla wszystkich studentów, których interesuje psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.

Cele/zadania:

 • rozwój osobowy w kontekście psychologii edukacyjno-wychowawczej i psychoterapii,
 • doskonalenie umiejętności związanych z psychologią edukacyjno-wychowawczą zarówno poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, jak i organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja spotkań informacyjnych z praktykami z różnych obszarów psychologii,
 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych.

Zarząd koła: 

 • Przewodniczący koła: Izabela Piela /  izabela.piela@onet.pl
 • Zastępca: Paweł Wontor
 • Sekretarz: Aleksandra Mospan-Ustyniak

Strona www / facebook: -

Email kontaktowy: -

Koło Naukowe „ReAnimacja Kultury”

Nazwa koła: Koło Naukowe „ReAnimacja Kultury” 

Opiekun naukowy koła: dr Małgorzata Olejarz i dr Marek Zadłużny

Rok założenia koła: 2005

 

O nas: Koło Naukowe studentów animacji kultury „ReAnimacja Kultury” działa przy Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ od listopada 2005 roku. Opiekunami Koła są dr Małgorzata Olejarz i dr Marek Zadłużny. Koło ma swoją siedzibę w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki przy al. Wojska Polskiego 86 („Mrowisko”).

 

Cele/zadania:

 • rozwijanie zainteresowań artystyczno-animacyjnych i zdolności twórczych studentów;
 • realizacja autorskich indywidualnych i grupowych projektów artystycznych i animacyjnych oraz wspieranie imprez kulturalnych i działań środowisk twórczych (akademickich i lokalnych);
 • zdobywanie i propagowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu animacji kultury i różnych dziedzin sztuki - teatru, tańca, fotografii, filmu, sztuk multimedialnych;
 • organizacja warsztatów artystycznych i animacyjnych służących pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych studentów;
 • prezentacja dorobku artystycznego i działalności animacyjnej studentów animacji kultury i członków Koła Naukowego „ReAnimacja Kultury”, jak też studentów innych kierunków i specjalności.

 

Zarząd koła: 

 • Przewodnicząca: Natalia Tomaszewska III AK
 • Zastępca: Ilona Skiba III AK
 • Sekretarz: Waldemar Lorenz III AK

 

Strona www / facebook:

Email kontaktowy:

 • nataliatomaszewska9@wp.pl
 • Ilona07.07@wp.pl
 • m.olejarz@ips.uz.zgora.pl

 

- Koło Naukowe Socjologów UZ

Nazwa koła: Koło Naukowe Socjologów UZ

Opiekun naukowy koła:

Rok założenia koła:

O nas: 

Cele/zadania:

 • x
 • x

Zarząd koła:

 • x
 • x

Strona www / facebook: https://www.facebook.com/KoloNaukoweSocjologowUZ

Email kontaktowy:

Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja”

Nazwa koła: Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja” 

Opiekun naukowy koła: 

 • dr Iwona Kopaczyńska

Rok założenia koła: 2006

O nas:Naszym celem jest stałe zgłębianie wiedzy o dziecku, jego rozwoju i potrzebach oraz praca z dzieckiem, aby w przyszłości stać się jak najlepszymi nauczycielami.
Do naszego koła co roku zgłaszają się kolejne osoby, które chcą z nami tworzyć wspólne projekty z instytucjami i placówkami. Członkami koła są zarówno studentki I i II stopnia studiów edukacji elementarnej oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Cele/zadania:

 • Aktywny udział w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-lokalnych.
 • Współudział w badaniach zjawisk edukacyjnych.
 • Organizacja spotkań dyskusyjnych na tematy edukacyjne oraz współudział w organizowaniu konferencji.
 • Współpraca z organizacjami zajmującymi się dziećmi.

Zarząd koła: 

 • Przewodnicząca – Martyna Beyga
 • Wiceprzewodnicząca – Amanda Skraba
 • Sekretarz – Michalina Nazarenko

Strona www / facebook: https://www.facebook.com/kooperacjauz

Email kontaktowy: -

Skip to content