5 czerwca 2017

Czasopisma wydziałowe

 

„Dyskursy Młodych Andragogów”

„Dyskursy Młodych Andragogów” mają charakter interdyscyplinarny i są czasopismem skierowanym w pierwszej kolejności do młodych autorów – doktorów i magistrów, w tym również tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę naukową. Samodzielni pracownicy nauki pojawiają się w czasopiśmie najczęściej jedynie jako współautorzy tekstów naukowych pisanych wspólnie z młodymi badaczami.
http://www.dma.wpps.uz.zgora.pl  


 

„Relacje. Studia z nauk społecznych”

Pismo, o  interdyscyplinarnym charakterze, jest jedną z inicjatyw Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego  mających na celu upowszechnienie zróżnicowanego dorobku naukowego wypracowanego na wydziale przez badaczy z obszaru pedagogiki, socjologii i psychologii.
http://www.relacje.wpps.uz.zgora.pl
 


 

 

„Rocznik Lubuski”

„Rocznik Lubuski” jest periodykiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego o profilu społecznym, zawierającym publikacje z zakresu socjologii, pedagogiki i politologii oraz humanistycznym, zorientowanym głównie na historię. W punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019) otrzymał 20 punktów. Czasopismo to ukazuje się w wersji drukowanej (papierowej) jako pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych LTN.
http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl


 

„Psychologiczne Zeszyty Naukowe”

Czasopismo „Psychologiczne Zeszyty Naukowe” jest półrocznikiem naukowym utworzonym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego od 2016 roku. Formuła naukowa czasopisma swoim zakresem obejmuje główne obszary funkcjonowania człowieka na przestrzeni życia: rodzinę, edukację, pracę.
http://www.pzn.wpps.uz.zgora.pl  


 

ANTEA Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne

ANTEA Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne są wydawanym w cyklu rocznym periodykiem firmowanym przez trzy wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego: Wydział Artystyczny, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Zeszyty są forum publikacji rezultatów studenckiej aktywności naukowej: artykułów opartych na realizowanych na wymienionych wydziałach i wyróżniających się pracach licencjackich i magisterskich, a także powstałych w ramach studiów doktoranckich, projektów badawczych, konferencji naukowych, działalności kół naukowych, programu Erasmus itp. Zakres tematyczny pisma wyznaczają określenia: Społeczeństwo – Historia – Kultura.

https://www.facebook.com/antea.uz/

 

Rada Naukowa

  • prof. Piotr Szurek (Wydział Artystyczny)
  • prof. dr hab. Dariusz Dolański (Wydział Humanistyczny)

Rada Redakcyjna

  • dr Dorota Bazuń (Instytut Socjologii)
  • dr hab. Małgorzata Konopnicka (Instytut Historii)
  • mgr Kaja Rostkowska (Instytut Filologii Polskiej) – sekretarz Rady
  • dr Dorota Szagun (Instytut Filologii Polskiej)
  • dr Rafał Ciesielski (Instytut Muzyki) – redaktor naczelny
  • dr Artur Pastuszek (Instytut Sztuk Wizualnych)
Skip to content