Konkurs na finansowanie badań dla młodych pracowników nauki oraz uczestników studiów doktoranckich

 

Szanowni Państwo,

informuję, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało wydziałowi dotację celową na prowadzenie w 2018 r. badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców* oraz uczestników studiów doktoranckich.

W związku z powyższym Dziekan Wydziału ogłasza
wewnętrzny tryb konkursowy na przyznanie środków na prowadzenie badań.

 

Informacja dla pracowników wydziału

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i dostarczyć (wersji wydrukowanej oraz elektronicznej) do biura Dziekana do Pani mgr Kamili Szczepuły p. 126 / A-16 w terminie od 3 września 2018 r. do 14 września 2018 r. 

Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

Informacja dla uczestników studiów doktoranckich

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i dostarczyć (wersji wydrukowanej oraz elektronicznej) terminie od 3 września 2018 r. do 14 września 2018 r. 

  • socjologia – do Pani mgr Agaty Szymandery – sekretariat Instytutu Socjologii – Al. Wojska Polskiego 69, p. 201R
  • pedagogika – do Pani mgr Marty Fortuny – sekretariat Katedry Pedagogiki Społecznej –  ul. Energetyków 2, p. 113

Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

 

*Młody Naukowiec oznacza osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

Skip to content